Niniejszy dokument został przygotowany na podstawie:
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ("RODO"), które stosuje się od 25 maja 2018 r., ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ("Ustawa"), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ("UŚUDE"), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne ("Pr.Tel.").

Administratorem danych osobowych jest Bemo Motors sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Mogileńska 50, 61-044 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000132096 , NIP: 782-00-69-129. Powołano inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 727 620 163 lub pod adresem email: iod@grupabemo.pl W skład grupy kapitałowej Bemo Motors wchodzą następujące spółki: Auto Club sp. z o.o., Auto Bruno sp. z o.o., Auto Galeria sp. z o.o., Auto- Studio sp. z o.o., Bemo Motors sp. z o.o., Bemo Motors sp. z o.o. sp. k., GBrent Sp. z o.o.

Bemo Motors przetwarza dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) w celu: 1. prowadzenia komunikacji w kanałach elektronicznych (podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy, art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
2. marketingu usług oferowanych przez Bemo Motors oraz podmioty z grupy kapitałowej Bemo w kanałach elektronicznych (podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy, art. 10 UŚUDE, art. 172 Pr.Tel., art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Bemo Motors, np. realizacja wewnętrznych celów administracyjnych Bemo Motors, ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń Bemo Motors (podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy, art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane osobowe mogą być udostępniane przez Bemo Motors następującym odbiorcom lub grupom odbiorców:
1. podmioty z grupy kapitałowej Bemo,
2. podmioty dostarczające oraz utrzymujące infrastrukturę systemu teleinformatycznego umożliwiającą przetwarzanie oraz odpowiednie zabezpieczanie danych osobowych,
3. podmioty współpracujące z Bemo Motors w zakresie tworzenia oraz promowania usług Bemo Motors,
4. podmioty oferujące produkty takie jak kredyty, leasingi, ubezpieczenia,
5. kancelarie prawne współpracujące z Bemo Motors.
Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.
Dane osobowe przechowywane są przez Bemo Motors przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania, tj.:
1. w zakresie komunikacji w kanałach elektronicznych - do czasu cofnięcia zgody;
2. w zakresie marketingu usług oferowanych przez Bemo Motors - do czasu wyrażenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody;
3. w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - w okresie koniecznym dla obrony tych roszczeń w zakresie przewidzianym przez przepisu prawa;
4. w zakresie realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bemo Motors - do czasu wyrażenia sprzeciwu, o ile nie istnieje nadrzędna prawnie uzasadniona podstawa przetwarzania. Jeżeli Bemo Motors przetwarza Pana/Pani dane osobowe wyłącznie na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Panu/Pani prawo do:
1. uzyskania potwierdzenia, czy Pana/Pani dane są przetwarzane przez Bemo Motors a także prawo dostępu do Pana/Pani danych (art. 15 RODO);
2. sprostowania oraz uzupełnienia Pana/Pani danych (art. 16 RODO);
3. usunięcia Pana/Pani danych (art. 17 RODO);
4. żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych (art. 18 RODO);
5. przenoszenia Pana/Pani danych do innego administratora (art.. 20 RODO);
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia w dowolnym momencie - z przyczyn związanych ze Pana/Pani szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Bemo Motors, w tym profilowania. W takim przypadku Bemo Motors może przetwarzać te dane, o ile wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. (art. 21 ust. 1 RODO).
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Panu/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Pana/Panią danych oraz wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny. Jednakże w przypadku niewyrażenia zgody lub jej cofnięcia Bemo Motors nie będzie przekazywał Panu/Pani drogą elektroniczną informacji handlowych i marketingowych (np. e-biuletyn/newsletter) dotyczących Bemo Motors.